«Ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық бюросының Құрастыру-сынау кешенін құру» — gharysh.kz

«Ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық бюросының Құрастыру-сынау кешенін құру»

Жобаныѕ маќсаты - єарыш аппараттарын жобалаудыѕ жјне ґндірудіѕ ґзекті мјселелерін шешуге ќабілетті ќазіргі заманєа сай жоєары технологиялыќ кјсіпорын ќўру.

ЄА ЌўСК жинауы жјне сынауы жоспарланып отырєан єарыш аппараттарыныѕ сипаттамалары:

  • ЄА салмаќ диапазондары: 100 кг-нан 6 тоннаєа дейін
  • маќсаты: тїрлі маќсаттаєы, оныѕ ішінде байланыс жјне хабар тарату, Жерді ќашыќтыќтан зондтау єарыш аппараттары

ЌўСК ќўру жобасын іске асыру Стратегиялыќ јріптес EADS Astrium компаниясымен ќазаќстандыќ-француз бірлескен кјсіпорнын (бўдан јрі - БК) ќўру шеѕберінде жоспарланып отыр.

БК ґндірістік бґлімшелер ќўрамына мыналар кіреді:

1- єарыш аппараттарын ќўрастыру жјне сынау жґніндегі тўйыќ циклді ќамтамасыз ететін ќўрастыру-сынау кешені;

1- барлыќ жобалау-конструкторлыќ жўмыстарды жїргізуді ќамтамасыз ететін конструкторлыќ бюросы;

1- єарыш аппараттарыныѕ жекелеген ќўрасдауыштарын жасау їшін ґндірістік учаскелер.

Єарыш техникасыныѕ арнайы конструкторлыќ-технологиялыќ бюросыныѕ Ќўрастыру-сынау кешенін ќўру мынадай міндеттерді шешуге мїмкіндік береді:

  • єарыш аппараттарын ґндіру саласындаєы халыќаралыќ байланыстар мен ынтымаќтастыќты дамыту жјне ныєайту;
  • отандыќ єылыми-техникалыќ, ґндірістік јлеуетті дамыту, еліміздегі єылыми-технологиялыќ жјне білім беру деѕгейініѕ жалпы ґркендеуі;
  • ќазіргі єарыш технологияларыныѕ трансфертін;
  • тїрлі халыќаралыќ жобалар мен кооперацияларєа ќатысу арќылы јлемдік єарыш бірлестігіне ыќпалдасу.

Астана ќаласындаєы ќўрастыру-сынау кешенініѕ болжалды тїрі

Єарыш аппараттарын жобалау жјне ґндіру жґніндегі кјсіпорын шетелдік јріптестіктіѕ ќатысуымен Астана ќаласында бірлескен кјсіпорын тїрінде ќўрылады.

Тўтынушылар:

1ЄА ЌўСК жобасын іске асыру нјтижесінде Ќазаќстанда ТМД-да бірінші єарыш аппараттарын ќўрастыру жјне сынау жоєарытехнологиялыќ кјсіпорны ќўрылады.

2Кјсіпорын отандыќ єарыш аппараттары бойынша тапсырмаларды, сондай-аќ, халыќаралыќ тапсырмаларды орындауєа баєдарланатын болады.

Іске асыру кезеѕі:

  • ЄА ЌўСК ќўрылысыныѕ басталуы - 2010 жылы жоспарланып отыр.
  • ЄА ЌўСК пайдалануєа тапсыру - 2012 жыл.

Аєымдаєы жаєдай:

1 Астана ќаласыныѕ јкімдігі ЄА ЌўСК ќўрылысы їшін, инженерлік-геодезиялыќ (топотїсірілім) жјне инженерлік-геологиялыќ іздеулер жїргізілген жер учаскесін бґлді.

2 ЄА ЌўСК жалпы (нобайлыќ) жобасын орындауєа EADS Astrium-мен келісімшартќа ќол ќойылды.

3 «ВЛ» ЖШС ќазаќстандыќ компаниясымен жобалау-іздеу жўмыстарын орындауєа арналєан келісімшартќа ќол ќойылды.

Жобалар
ЖҚЗ
«Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесін құру» жобасы
қосымша ақпарат
ЖСНЖ
«Қазақстан Республикасының жоғарыдәлдікті спутниктік навигация жүйесінің жерүсті инфрақұрылымын құру» жобасы
қосымша ақпарат
ҚұСК
«Ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық бюросының Құрастыру-сынау кешенін құру»
қосымша ақпарат
ТК 66
«Ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық бюросының Құрастыру-сынау кешенін құру»
қосымша ақпарат

Қазақстандағы ғарыш күндері

«Қазақстандағы ғарыш күндері» халықаралық семинары 2013 жылы  10 – 11 сәуірде Астана қ., «Rixos President Astana» қонақүйінде өткізілді. Семинар бірінші қазақстандық Жерді қашықтықтан зондтау жерсерігінің (ЖҚЗ ҒЖ) ұшырылуына арналды және жыл сайын 12 сәуірде атап өтілетін Адамның ғарышқа ұшқан халықаралық күніне орайластырылды. 
Толығырақ