«Қазақстан Республикасының жоғарыдәлдікті спутниктік навигация жүйесінің жерүсті инфрақұрылымын құру» жобасы — gharysh.kz

«Қазақстан Республикасының жоғарыдәлдікті спутниктік навигация жүйесінің жерүсті инфрақұрылымын құру» жобасы

Жобаныѕ маќсаты - Ќазаќстан Республикасыныѕ тўтынушылары сапалы координаттыќ-уаќыттыќ жјне навигациялыќ ќызметтерді кепілді алу їшін жаєдайлар ќалыптастыру.

Жобаныѕ міндеттері:

 • инфраќўрылымды дайындау жјне сараланєан тїзетілген аќпаратты тўтынушыєа дейін тарату, оны ќолдану жїйе тўтынушыларына координаттыќ аныќтамалардыѕ талап етілетін деѕгейге дейінгі дјлдігін арттыруєа мїмкіндік береді;
 • жўмысындаєы бўзушылыќтар туралы тўтынушыларды уаќытында саќтандыру маќсатында спутниктік радионавигациялыќ жїйелер мониторингі.

«Ќазаќстан Республикасыныѕ жоєарыдјлдікті спутниктік навигация жїйесін» ќолданудыѕ негізгі салалары:

 • єаламдыќ жалпылама ауарайы навигациясы;
 • кґлік аєымдарын басќару;
 • маршруттарды, жерїсті басќару жїйелерін оѕтайландыру;
 • жолаушылар ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету;
 • картаєа аныќ тїсіру жјне геодезия;
 • жерге орналастыру жјне кадастр;
 • ќўрылыс жўмыстарын ќамтамасыз ету;
 • іздеу-ќўтќару жўмыстарына уаќытты тґмендету;
 • ауыл шаруашылыєы;
 • ўлттыќ ќауіпсіздік;
 • жјне басќа.

Жобаны іске асыру кезеѕі - 2008-2012 жылдар.

ЌР ЖСНЖ жобасы бойынша халыќаралыќ ынтымаќтастыќ:

1 EUPOS Халыќаралыќ Ўйымдастыру Комитеті «Ќазаќстан Єарыш Сапары» ўлттыќ компаниясы» АЌ EUPOS (European Position Determination System) халыќаралыќ ўйымыныѕ мїшесіне ќабылдау туралы шешім ќабылдады.

EUPOS - ўлттыќ сегменттерден тўратын жјне біріккен стандарттарды ќолданатын Орталыќ жјне Батыс Еуропа елдері їшін кґпќызметті жерїсті дифференциалды єаламдыќ навигациялыќ спутниктік жїйені орнату жјне ќолдану маќсаты болып табылатын Орталыќ жјне Батыс Еуропа елдері ўйымдарыныѕ халыќаралыќ ынтымаќтастыєы.

2 БЎЎ, Єаламдыќ навигациялыќ спутниктік жїйелер жґніндегі халыќаралыќ комитеттіѕ (International Committee on GNSS), Еуропа Єарыш агенттігініѕ, АЌШ жјне Јзербайжан Республикасыныѕ ќамќорлыєымен ґткен Єаламдыќ Навигациялыќ Спутниктік Жїйелердіѕ ќосымшалары жґніндегі семинардыѕ шеѕберінде ЌР ЖСНЖ жобасы јлемдік ќауымдастыќќа ўсынылды.

Аєымдаєы жаєдай:

 • «ЦБИСМИ «BISAM - Central Asia» ЖШС "Ќазаќстан Республикасыныѕ Жоєарыдјлдікті спутниктік навигация жїйесініѕ жерїст инфраќўрылымын ќўру"жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Жерді ќашыќтыќтан зондтау єарыш жїйесін ќўру" жобалары бойынша ЌР ішкі нарыєына маркетингтік зерттеулер жїргізді. Оныѕ нјтижелері бойынша есеп ќалыптастырылды.
 • «Жаќсару» ЖШС компаниясы ЌР навигациялыќ аппаратураныѕ тјжірибелі ґндірісін ќўрудыѕ маќсатќа сјйкестілігі туралы маркетингтік зерттеулер жїргізуде.
 • ЌР ЖСНЖ жобасы бойынша нобайлыќ жоба јзірленді жјне бекітілді.
 • ЌР ЖСНЖ жобасыныѕ техникалыќ-экономикалыќ негіздемесі салалыќ сараптамада.
 • Координатты-уаќытылы ќамтамасыз етудіѕ тїрлі режімдерінде навигациялыќ ґлшеулер жїргізілді.
 • «Ќазаќстан Єарыш Сапары» ЎК» АЌ ќатысуымен ЌР Ўлттыќ єарыш агенттігі 2012 жылєа дейінгі мерзімге ТМД ќатысушы-мемлекеттері (Беларусь, Ќазаќстан жјне Ресей) Мемлекетаралыќ радионавигациялыќ баєдарламасы ґкілдерініѕ жўмыс кеѕесініѕ хаттамасына ќол ќойды.

Жобалар
ЖҚЗ
«Қазақстан Республикасының Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесін құру» жобасы
қосымша ақпарат
ЖСНЖ
«Қазақстан Республикасының жоғарыдәлдікті спутниктік навигация жүйесінің жерүсті инфрақұрылымын құру» жобасы
қосымша ақпарат
ҚұСК
«Ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық бюросының Құрастыру-сынау кешенін құру»
қосымша ақпарат
ТК 66
«Ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық бюросының Құрастыру-сынау кешенін құру»
қосымша ақпарат

Қазақстандағы ғарыш күндері

«Қазақстандағы ғарыш күндері» халықаралық семинары 2013 жылы  10 – 11 сәуірде Астана қ., «Rixos President Astana» қонақүйінде өткізілді. Семинар бірінші қазақстандық Жерді қашықтықтан зондтау жерсерігінің (ЖҚЗ ҒЖ) ұшырылуына арналды және жыл сайын 12 сәуірде атап өтілетін Адамның ғарышқа ұшқан халықаралық күніне орайластырылды. 
Толығырақ